Rokovania o KZ – jún 2015


29.6.2015  Vážení  členovia LOZ BB,

ako iste viete od 1. januára tohto roku pracujeme podľa KZ , ktorú na naše prekvapenie bez LOZ podpísali na poslednú chvíľu SOZ a OO RN. Bez pochýb mali na to právo, nakoľko ich spoločný počet  členov  prevýšil počet členov LOZ BB o 65. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, keby sme sa o vzniku  OO RN nedozvedeli až v decembri 2014 pri poslednom kolektívnom vyjednávaní.

Prebehlo ďalších 6 mesiacov a máme tu návrh  Dodatku ku KZ č.1.  Ani na tom by nebolo nič zvláštne, okrem postupu ako prebieha kolektívne vyjednávanie v našej nemocnici. V princípe ide o zaujímavý sled  náhod a nepochopení, výsledkom ktorých je aktuálne vzniknutá situácia. Naše návrhy a pripomienky smerované na Vedenie našej nemocnice sú zaujímavo usmerňované “do stratena“. Nikoho netrápia nadčasy, pravidelné upravovanie dosiahnutých aktívnych a neaktívnych hodín, aby sme neprekročili stanovené normy, virtuálne obedové 30 – minútovky. Tém je veľa.

Otázka je ale, prečo sú aktivity LOZ BB vnímané čisto ako kontraproduktívne. Je to možno trend, možno koncept otvoreného myslenia, možno prvej otvorenej nemocnice.

Poďme si chronologicky  zhrnúť posledných 6 mesiacov:

  1. Pripomienkovali sme Etický kódex, ktorý v pôvodných návrhoch mal aj iný, než etický rozmer.
  2. Odoslali sme pani riaditeľke viaceré listy, ktoré reflektovali na situáciu v našej nemocnici. Výsledkom bolo spoločné stretnutie 19.3. 2015 všetkých odborových organizácii s pani riaditeľkou, kde sme  sa všetci jednotne zhodli na tom, že otázka nenárokovateľnej finančnej kompenzácie za pracovné riziko, ktorá vypadla z minulej KZ, je stále aktuálna a je potrebné ju doriešiť. Pani riaditeľka navrhla vznik spoločnej pracovnej komisie, ktorá mala dať pomyselnú bodku v tejto otázke. Tento návrh bol akceptovaný všetkými odborovými organizáciami. Keďže počas vyjednávania o KZ na jeseň 2014 bol problém s mesačným paušálnym priznaním nenárokovateľnej kompenzácie zo strany vedenia nemocnice  a už počas celého roku 2014 sa hovorilo o potrebe objektivizácie a adresnosti takéhoto finančného ohodnotenia, privítali sme takýto návrh zo strany  riaditeľstva.  Termín mal byť stanovený po vzájomnom dohovore všetkých zainteresovaných strán.

Dňa 12.5.2015 sme sa zúčastnili stretnutia k rizikovým príplatkom iniciovaného Vedením nemocnice, pričom program ani konkrétne tézy nám neboli známe. Na stretnutí sa zúčastnili za Výbor LOZ MUDr. Kminiak a MUDr. Kvasníková. Na stretnutí bolo oznámené, že do konca  júna je potrebné predložiť konkrétnu predstavu, ako si jednotlivé OO predstavujú nastavenie nenárokovateľnej finančnej kompenzácie za pracovné riziko. Zápisnica z daného stretnutia dodnes nebola vyhotovená. Nakoľko sa Výbor LOZ BB jednomyseľne zhodol na skutočnosti, že pani riaditeľka navrhla vytvorenie Komisie pre pracovné riziko a za 14 dní nebolo v silách Výboru LOZ BB analyzovať  všetky riziká pracovného zaradenia  pracovníkov našej nemocnice ako aj  stanoviť výšku spravodlivej odmeny za riziko, zaslali sme pani riaditeľke, ako aj predsedom ostatných OO nasledujúci list:

Odpoveď na žiadosť zamestnávateľa ohľadom vypracovania návrhu na rizikové príplatky

Nasledujúci týždeň sme sa zo Zápisnice OP č. 20 zo dňa 1.6.2015 dozvedeli (neboli sme prítomný na OP pre pracovné povinnosti) nasledujúce:

Priloha2

 

Ďalší  týždeň sme sa zo Zápisnice OP č. 21 zo dňa 8.6.2015 dozvedeli (opäť sme neboli  prítomný na OP pre pracovné povinnosti) nasledujúce:

Priloha3

 

Keďže sme  sa o Dodatku ku KZ č.1 dozvedeli  zo Zápisnice OP č.21 zo dňa 8.6.2015, obrátili sme sa na nášho právneho zástupcu JUDr. Chromíka a následne sme adresovali nášmu vedeniu  ako aj  ostatným OO listy, kde sme sa rázne ohradili voči takémuto postupu pri kolektívnom vyjednávaní. Podľa nášho názoru totiž došlo ku začatiu kolektívneho vyjednávania bez majoritnej odborovej organizácie, ktorou je v našej nemocnici LOZ.

Návrh na rokovanie pred predložením dodatku ku kolektívnej zmluve zamestnávateľovi

Návrh na rešpektovanie zákonných ustanovení pri predkladaní dodatku ku kolektívnej zmluve

Odpoveď na návrh na rokovanie zo strany OORN a SOZ

Pri návrhu termínu spoločného stretnutia sme z našej strany  žiaľ urobili chybu a mylne sme informovali obe OO o rozdielnych termínoch, čo sa neskôr vysvetlilo a termín stretnutia sa stanovil na 23.6.2015.

Na tomto stretnutí OO RN, SOZ a LOZ spoločne konštatovali, že neexistuje zápisnica zo stretnutia zo dňa 12.5.2015, respektíve do dnešného dňa nebola predložená k dispozícii účastníkom stretnutia.  Predseda LOZ BB prevzal od predsedov OORN a SOZ návrh Dodatku č.1 ku KZ.

Všetci zúčastnení vyjadrili ochotu rokovať o Dodatku č.1 ku KZ, pričom Výbor LOZ BB bude informovať svojich členov o obsahu vyššie uvedeného dodatku ako aj bude reflektovať na podnety od členov LOZ BB. O pripomienkach LOZ BB budú informované OO RN, SOZ ako aj zamestnávateľ. Zástupcovia OO RN ako aj SOZ informovali, že zatiaľ k termínu stretnutia nemajú vyjadrenie zamestnávateľa k predloženému návrhu Dodatku, pričom prisľúbili informovať Výbor LOZ BB o ďalšom vývoji vyjednávania zo zamestnávateľom, na ktorom má LOZ BB prioritný záujem v záujme svojich členov ako aj ostatných pracovníkov našej nemocnice.

Rovnako sa predsedovia OO zhodli na  potrebe spoločného postupu vrátane transparentnejšej komunikácii medzi OO v našej nemocnici. Veríme, že tento dialóg medzi všetkými OO v našej nemocnici bude v prospech každého zamestnanca.

Touto cestou prosíme našich členov LOZ BB, aby sa vyjadrili cestou kontaktného formulára na internetovej stránke LOZ, ktorá je dostupná už aj na Intranete , prípadne nás osobne kontaktovali k návrhu  Dodatku ku KZ č.1 , ktorý je už aktuálne na našej stránke. Dodatok sa týka  konkrétnej  nenárokovateľnej finančnej kompenzácie za pracovné riziko v Prílohe č.4 pre jednotlivé oddelenia a zamestnancov, ale mení aj výšku ohodnotenia za prácu nadčas a cez víkend.


Leave a Reply