Postrehy z jednania o KZ 17.12.2014


Keďže sme sľúbili, že vás budeme pravdivo a včas informovať o aktivitách výboru, plníme sľub a touto cestou vás chceme informovať o priebehu a výsledku stretnutia zástupcov vedenia našej nemocnice, LOZ a ZO SOZ ZaSS. Toto stretnutie sa uskutočnilo 17. 12. 2014 o 10:00 na riaditeľstve a týkalo sa kolektívneho vyjednávania k aktuálnemu návrhu Kolektívnej zmluvy. Za vedenie sa ho zúčastnila poverená riaditeľka Ing. Lapuníková, JUDr. Rakyta, Mgr. Kolesárová a právny zástupca nemocnice JUDr. Štefániková. Za ZO SOZ ZaSS boli prítomné p. Husarčíková, p. Paluchová a p. Suchá. LOZ zastupovali členovia výboru MUDr. Venglarčík, MUDr. Láska, MUDr. Kvasníková, Mgr. Nagyová, Mgr. Olšiaková a náš právnik JUDr. Chromík. Na začiatku stretnutia sme za LOZ požiadali o možnosť zhotovenia zvukového záznamu z celého stretnutia, čo Ing. Lapuníková aj pani Husarčíková odmietli.

Po úvodnom privítaní s milým úsmevom na nás ako studenú sprchu Ing. Lapuníková spustila postoj vedenia, keď povedala, že lekárske požiadavky sú v aktuálnej KZ nateraz postačujúce, sesterský príplatok nepripadá do úvahy, pretože nie je možné uprednostniť žiadnu vybranú skupinu zamestnancov voči ostatným, príplatky platia ako je v návrhu a navýšenie základných platov podľa vyššej kolektívnej zmluvy o 3% sa udeje v dvoch etapách – k 1.1. 2015 o 1,5% a k 1.3. 2015 o ďalších 1,5% .

Na túto spŕšku slov sme položili otázku, ktorá odborová organizácia je majoritnou, teda zastupuje väčšiu časť zamestnancov, na čo Ing. Lapuníková odpovedala, že pre vedenie nie je podstatné, ktorá organizácia má koľko členov a chcú uzavrieť dohodu s oboma odbormi. (S týmto postojom v princípe súhlasíme, bohužiaľ v nedávnej dobe sa opakovane stalo, že LOZ bol z rozhodovania vynechaný s odkazom, že pre riaditeľstvo stačí postoj majoritnej odborovej organizácie – vtedy ešte SOZ ZaSS. A preto sme chceli tútoskutočnosť ozrejmiť.) Ak k dohode nedôjde, budeme bez KZ a budú platiť podmienky Zákonníka práce. JUDr. Chromík sa následne opýtal, kedy je v pláne podpísanie KZ. Na túto otázku sme jednoznačnú odpoveď nedostali. Po tejto chvíľke otázok a odpovedí – neodpovedí, MUDr. Venglarčík začal komplexne vysvetľovať LOZom navrhnuté komentáre k návrhu KZ v záujme nájsť spoločné riešenie. Žiaľ, k niektorým bodom sme sa ani nedostali. Za LOZ sme opätovne vyjadrili záujem o zverejnenie počtu členov jednotlivých odborov. Túto otázku sme smerovali na p. Husarčíkovú ako predsedkyňu ZO SOZ ZaSS, ktorá uviedla, že počty nevie, ale podľa nej zo SOZ vystúpili len dvaja členovia. Našou odpoveďou bolo odovzdanie vyše 100 žiadostí o zrušenie členstva v SOZ p. Husarčíkovej, ktorá najprv rázne odmietla tieto dokumenty prebrať. Podľa nej na to predsa existuje nejaký postup. Keď sme jej povedali, že sme sa opakovane pokúšali odovzdať zoznam v jej kancelárii, kde nebola prítomná, uvedený zoznam prevzala aj s JUDr. Rakytom.

LOZ uvítalo akceptovanie Dodatku 5 Vyššej kolektívnej zmluvy. Ďalej sme vysvetlili, že sesterský príplatok bol len pracovný názov pre priznanie istej formy príplatku pre zamestnancov, ktorí sú pre túto nemocnicu kľúčoví a bez nich je ohrozený chod nemocnice – napr. RTG laboranti, OAIM, UP, ošetrovatelia na COS, kde vnímame dlhodobo poddimenzovaný stav zamestnancov. K tomuto bodu uviedla Ing. Lapuníková, že vedenie vie o tomto probléme a má záujem stabilizovať situáciu v nemocnici. Tento problém však sú pripravení riešiť s jednotlivými vedúcimi pracovníkmi kritických kategórií. LOZ vyjadrilo ochotu nájsť vyhovujúcu výšku jednotnej sumy motivačného príplatku s ohľadom na navýšenie základnej mzdy o 3% v dvoch etapách pre všetkých nelekárskych pracovníkov našej nemocnice, ktorá by sa v KZ objavila aj s pomenovaním, komu patrí. Táto ochota u vedenia nedosiahla žiadnu reakciu. V otázke o rizikových príplatkoch – prečo je preplácaná len určitá časť pracovnej doby strávenej v rizikovom prostredí a nie celá pracovná doba, JUDr. Rakyta povedal, že o tom rozhoduje Pracovná zdravotná služba. O jej zložení LOZ doteraz nebolo informované napriek tomu, že sme o to žiadali v liste adresovanom riaditeľovi nemocnice v novembri 2014. Ing. Lapuníková k tejto téme položila otázku, že koľkým kontroluje mzdový výkaz vedúci zamestnanec? Čo si napíšeme, to máme zaplatené.(?). JUDr Rakyta sľúbil, že tabuľka RÚVZ, kto patrí do kategórie rizikových prác 3 a 4 bude zakomponovaná do KZ ako príloha a súhlasil s dopísaním 3% navýšenia základných platov do čl. 26 ako bod 4, čo odobrila aj p. Husarčíková za ZO SOZ ZaSS. Žiadali sme zároveň, aby bola definovaná kategória rizikových pracovísk v 2 stupni rizikovej práce v KZ. JUDr. Rakyta vyjadril, že v tom problém nevidí. V ďalšej diskusii sme upozornili, že v mzdovej tabuľke je v kategórii 3.1 uvedená v dvoch dĺžkach odbornej praxe rovnaká suma 532 €, čo znamená, že ošetrovateľ má zvýšenú mzdu až po 21 rokoch praxe. Pýtali sme sa, ako k tomu došlo a či je možné zmeniť tento stav. JUDr. Rakyta odpovedal, že tento fakt kopíruje minimálnu mzdu – čomu sme celkom neporozumeli. Podľa jeho slov, ak by bola nižšia suma, museli by doplácať zamestnancovi mzdu do výšky minimálnej mzdy a úprava by bola možná jedine úpravou celej aktuálnej platovky. LOZ navrhovalo nápravu dodatkom k platovej tabuľke a to podľa odpracovaných rokov nasledovne: do 9 rokov 532 €, nad 9 rokov 543 € a nad 21 rokov 555 €. JUDr. Rakyta odpovedal, že toto má riešiť vedúci zamestnanec a personálne oddelenie. Nezabudli sme ani na otázku, prečo je preplácaných len 33 hod. aktívnych nadčasov, ale odpovede sme sa nedočkali.

Na konci vyjadrenia LOZ k reakcii vedenia na naše pripomienky ku návrhu KZ, MUDr. Kvasníková upozornila vedenie, že buď budú hradiť mzdy tak, ako majú, alebo nech prijmú nových ľudí, pretože ľudia za takýchto podmienok robiť ďalej nebudú. JUDr. Chromík zároveň pripomenul, že problémy nemocnice treba riešiť systémovo a na základe právnej normy, akou KZ je. Stabilizácia stavu je úlohou vedenia a nie jednotlivých zamestnancov a je nutné napraviť negatívny stav, ktorí v nemocnici nastal po poslednom dodatku ku KZ. Uviedol, že naša nemocnica je v preplácaní príplatkov – v porovnaní s inými štátnymi nemocnicami – na tom zle. K ďalším bodom KZ sme sa nedostali.

Nakoniec sme boli zvedaví, v akom štádiu je riešenie odpovedí na 2 listy, ktoré LOZ poslalo na riaditeľstvo. Jeden bol z novembra, kde sme žiadali o informácie potrebné ku kolektívnemu vyjednávaniu – napr. v akom stave je využívanie sociálneho fondu, koľkí zamestnanci využívajú možnosť stravovania v našej nemocnici, ktorí zamestnanci sú v 3. rizikovej skupine, ktoré profesie majú pravidelnú pohotovosť mimo pracoviska (príslužbu) a pod. K tomuto listu sa vedenie doteraz nevyjadrilo. Druhý list sa týkal tzv. Mikulášskej akcie, kedy došlo k zverejneniu menných zoznamov nových členov LOZ a k vyhrážaniu týmto členom. Ing. Lapuníková povedala, že o ňom nevie, ale vyjadrí sa k nemu písomne. Nakoniec Ing. Lapuníková oznámila, že 18. 12. 2014 o 10:00 nás pozýva na verejný dialóg so zamestnancami.

Takýto bol v skratke priebeh 2 a pol hodiny trvajúceho stretnutia, ktoré môžeme zhrnúť do tohto záveru:

Vedenie neakceptuje žiadnu našu pripomienku vo väčšine bodov. Súhlasili len s komentárom k článku 14 v bode 5.
Zvýšenie základnej mzdy podľa Vyššej kolektívnej zmluvy o 3% sa objaví v tabuľke všetkých zamestnancov.
Husarčíková za SOZ bez výhrad súhlasí so návrhmi vedenia a nie s návrhom LOZ.
Zástupcovia LOZ na stretnutí nemali mandát na podpísanie KZ v navrhovanom znení.
Musí sa k zisteným skutočnostiam vyjadriť výbor.

Na ďalšom termíne stretnutia sme sa nedohodli.

Milí priatelia.

Je veľmi náročné opísať všetko, čo sa v stredu udialo. Jedno je však isté. LOZ zastupuje záujmy všetkých svojich členov, nie len lekárov. Vyjednávanie je náročná vec, ale pokiaľ chceme pracovať v podmienkach, ktoré si ako zamestnanci našej nemocnice zaslúžime, nemôžeme dopustiť, aby boli ľudia zastrašovaní a aby im boli podsúvané nepravdivé a nekomplexné informácie. Preto ako výbor naďalej vyzývame k získavaniu nových členov zo všetkých profesijných skupín zamestnancov našej nemocnice. Šírte získané informácie ďalej. Neváhajte kontaktovať členov výboru, ktorí vám ochotne zodpovedajú na vaše otázky. Veríme, že pravda a otvorenosť je jediná správna cesta, akou môžeme dosiahnuť zlepšenie postavenie zamestnancov našej nemocnice, čo sa odrazí aj v starostlivosti o našich pacientov. Veríme, že napriek náročnej ceste nakoniec pravda zvíťazí.

výbor LOZ


Leave a Reply