Aktivity LOZ v marci 2015


V marci sme za LOZ písomne oslovili riaditeľstvo FNsP FDR s niekoľkými podnetmi:

 

PRESTÁVKY NA JEDLO

Zamestnanci boli vraj vedúcimi  pracovníkmi inštruovaní, aby vo výkaze práce vykazovali aj tie 30-minútové prestávky na jedlo (obedné, večerné), ktoré s ohľadom na prevádzku svojho pracoviska nemohli absolvovať. Tejto situácie sa týkajú nasledovné ustanovenia Zákonníka práce:

„§ 91 Prestávky v práci

1)…Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

Pokiaľ teda nemáte možnosť prerušiť svoju prácu na 30-minútovú prestávku na jedlo, tento čas neodpočítavajte z celkovej vykázanej doby práce a aby nedochádzalo k nejasnostiam, do knihy dochádzok buď uveďte čas odchodu a návratu z prestávky, alebo túto časť vyškrtnite – vyhnete sa tak nejasnostiam či ste prestávku mali alebo nie.

 

ROZVRHNUTIE PRACOVNÝCH ZMIEN

Opakovane sme boli upozorňovaní, že zamestnancom z radov zdravotných sestier a ošetrovateľov pri príchode na pracovisko môže byťoznámené, že pre prevádzkové dôvody (najčastejšie nižší počet hospitalizovaných pacientov) je pracovná zmena zrušená a zamestnanec má ísť domov.

Takýto postup je v rozpore s § 90 ods. 9 Zákonníka práce:

„§ 90 Začiatok a koniec pracovného času

(9) Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

 

NADČASOVÉ HODINY

Údajne vo FNsP FDR dochádza k tomu, že pracovníkom (zdravotným sestrám, laborantom a ošetrovateľom) nie je za nadčasové hodiny poskytnutá patričná mzda s príplatkami a ani nie je poskytnuté náhradné voľno.

Preto sme riaditeľstvo požiadali, aby tým zamestnancom, ktorých pracovné zaradenie neumožňuje čerpať náhradné voľno, boli nadčasy preplácané vrátane príslušných príplatkov v mzde za príslušný mesiac a aby počet hodín náhradného voľna bol uvádzaný na výplatnej páske.

 

STRAVOVANIE

Viacerí zamestnanci dali podnet, že im počas nočných služieb nie je poskytované teplé jedlo ani príspevok na stravu, na ktoré majú nárok podľa platnej kolektívnej zmluvy (článok 48, bod 1) .

Preto zamestnávateľa žiadame, aby všetkým dotknutým zamestnancom bol poskytnutý finančný príspevok za príslušný mesiac v rámci výplaty a navrhli sme samostatné stretnutie so zamestnávateľom k téme stravovania.

 

O odpovediach a prípadných krokoch nášho zamestnávateľa vás budeme informovať. Pokiaľ máte ďalšie návrhy a podnety, kontaktujte nás a my ich budeme predkladať zamestnávateľovi.


Leave a Reply